tr?id=1705042142839857&ev=PageView &noscript=1 Huurvoorwaarden - Zero-point

1. Definities

 

1. Onder verhuurder wordt verstaan Stichting Zero-Point.

2. Onder huurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder een gebruikerscontract heeft gesloten.

3. Onder gebruikerscontract wordt verstaan de overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij huurder één of meerdere zalen eenmalig of aaneengesloten huurt.

4. Onder zalen wordt verstaan alle ruimten die verhuurder als zodanig aan huurders aanbiedt.

5. Onder huurder met een vast jaarcontract wordt verstaan, een huurder die wekelijks, één of meerdere ruimtes huurt, o.bv. 52 weken.

6. Onder huurder met een los contract wordt verstaan een huurder die een gebruikerscontract heeft afgesloten voor een periode die korter is dan die van een huurder met een vast jaarcontract.

7. Onder Seizoen wordt verstaan de periode die men huurt van 1 september tot 1 september het jaar erop.

8. Onder aanbetaling wordt betaling van een percentage van de overeengekomen huursom verstaan.

9. Onder annulering wordt verstaan het opzeggen van het gebruikerscontract.

 

2. Aanvraag ruimtehuur en huurbevestiging: gebruikerscontract

 

1. Alle door verhuurder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, dat wil zeggen onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de zijde van verhuurder op het moment dat het gebruikerscontract door verhuurder per email is verzonden naar huurder.

2. Verhuurder is gerechtigd de gebruiker een andere zaal aan te bieden dan volgens het gebruikerscontract zou dienen te geschieden, behalve als dat evident onbillijk is voor gebruiker. Indien de aangeboden zaal goedkoper is dan de gereserveerde zaal in de huurbevestiging die per email is verstuurd, heeft huurder recht op restitutie van het verschil.

4. Huurder verklaart door het indienen van een aanvraag van ruimtehuur bij Zero-Point op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met deze algemene huurvoorwaarden en het huishoudelijke reglement.

5. Indien een huurder een nieuwe activiteit wil aanbieden dient deze door een nieuw separaat ruimtehuur formulier te worden aangevraagd.

6. Gebruikers bouwen geen huurrechten op, ook niet door meerdere jaren ruimte te gebruiken/huren. 

7. Gebruikers mogen de voor hen gereserveerde ruimtes niet doorverhuren of onderverhuren aan derden.

8. Het is gebruikers met een vast jaarcontract incidenteel toegestaan om binnen dezelfde week het lesuur of dagdeel te verplaatsen in de voor hen gereserveerde ruimte.  Dit dient altijd te geschieden middels een schriftelijke aanvraag, en is op basis van beschikbaarheid van desbetreffende ruimte.

9. Korting: wanneer gebruikers kiezen voor 2 of meerdere vaste dagdelen per week o.b.v. 52 weken huur per jaar, ontvangt de gebruiker korting op de ingeboekte huuromzet op jaarbasis. Dit is ook het geval indien huurders losse lesuren/dagdelen inboeken die qua huuromzet op jaarbasis gelijk zijn aan 2 of meerdere vaste dagdelen per week o.b.v. 52 weken huur per jaar. Voor de korting op de huur wordt uitgegaan van de ingeboekte huuromzet op jaarbasis (sept - aug). Variabele kosten zoals koffie/thee/ worden hierin niet meegewogen.

 

3. Annulering

1. Annulering kan alleen schriftelijk of per email geschieden. 

2. Annulering van een gebruikerscontract van de losse verhuur is mogelijk tot 24 uur voor moment van aanvang van de activiteit.

3. Bij annulering van een gebruikerscontract voor de losse verhuur betaalt de huurder 15% van de nog niet afgenomen uren of dagdelen.
4. Het vaste of doorlopende contract (met de laagste prijs) heeft een minimale duur van 6 maanden met aansluitend een opzegtermijn van drie maanden,  per de eerstvolgende van de maand. 
5. Docenten en therapeuten die in aanmerking komen voor een vaste pagina op de website dienen ten minste voor 6 maanden ruimte te huren met een minimum van één lesuur of één dagdeel per week. Dit kan zowel op losse verhuur basis als op basis van een vast/doorlopend contract. Annulering van het gebruikerscontract binnen een periode van 6 maanden is niet mogelijk. 

6. De kosten voor de opmaak van een vaste pagina en de jaarfee voor de vaste pagina zijn niet-restitueerbaar bij opzegging van een vast of doorlopend contract. Na ingangsdatum opzegging vast of doorlopend contract vervalt het tonen van de vaste pagina en het promoten van activiteiten.

 

4. Betaling

 

1. De rekening voor een gebruikerscontract bestaat uit een bedrag voor ruimtehuur en/of voor extra diensten.

2. Vaste huurders met een doorlopend contract worden vooraf gefactureerd en dienen na facturatie de factuur binnen 3 weken te betalen.

3. Verhuur door losse contracten worden na afloop van de activiteit gefactureerd. De factuur dient binnen drie weken te worden betaald.

4. Indien een huurder in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan verhuurder te vergoeden.

 

5. Ontbinding van de overeenkomst

 

Het per direct ontbinden van het gebruikerscontract van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:

1. Indien de huurovereenkomst van Zero-Point met de hoofdhuurder zijnde M.H.A. van Dijk accomodatie wordt verbroken wordt automatisch de huurovereenkomst met de huurder verbroken 

2. Het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in het gebruikerscontract of de huurvoorwaarden;

3. Wangebruik door huurder (of gebruikers) van het gehuurde, of van de overige ruimtes in het gebouw;

4. Overlast door huurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan Zero-Point;

5. Gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door huurder aangeboden activiteit(en);

6. Het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan verhuurder;

7. Ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door huurder (of gebruikers).

8. Verhuurder zal al dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

 

6. Aansprakelijkheid

 

1. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder, noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële schade ten gevolge van verblijf binnen Instituut Zero-Point, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten of door de huurders gebruikte materialen (bijvoorbeeld massagetafel, yogamatten etc).

2. Zaalhuurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde veroorzaakt tengevolge van eigen schuld van de huurder of van personen die vanwege en met toestemming van de huurder in of bij het gehuurde verblijven.

3. Huurder zal ten genoegen van verhuurder zorgdragen voor verzekering van de uit voren vermelde aansprakelijkheid voortvloeiende risico’s.

 

7. Huishoudelijk reglement 

 

1. Gebruiker dient de ruimte achter te laten in de staat en inrichting waarin hij het aantrof.

2. Zo nodig dient te worden gestofzuigd en tafels afgenomen. Indien gebruik gemaakt is van de keuken, dienen kopjes te worden afgewassen en opgeruimd en de keuken netjes te worden achtergelaten. 

3. Voor wat betreft inrichting: tafels en stoelen, matjes en andere attributen dienen op dezelfde plaats worden teruggelegd. Radiatoren op de stand die er op staat aangegeven. Lichten uit en ramen dicht.

4. Indien de gebruiker voor aanvang van de activiteit de ruimte in onordelijke/vervuilde staat aantreft dient deze zelf contact op te nemen met de voorgaande gebruiker. Verhuurder dient hierover zo nodig te worden geïnformeerd.

5. Als verhuurder na afloop van een activiteit van mening is dat schoonmaak en/of andere werkzaamheden nodig zijn om de ruimte weer gebruiksklaar te maken, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de huurder, evenals schade aan de inrichting en/of apparatuur.

6. Gebruiker is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar clienten/deelnemers. Gebruiker draagt er zorg voor dat clienten/deelnemers geen lawaai- en andere overlast veroorzaken en dat zij zowel de gehuurde ruimte als overige ruimtes (gang, toilet, garderobe, hal etc) netjes achterlaten.

 

8. Overmacht

 

1. In het algemeen geldt dat aan de huurbevestiging geen rechten ontleend kunnen worden als huurder door overmacht de ruimte niet kan aanbieden (bijv. door brand , gebreken aan het gebouw, geluidsoverlast, verwarmingsproblemen, planningsproblemen e.a.)

2. Wel zal door huurder, in overleg met de huurder, geprobeerd worden om een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem.

 

9. Toepasselijk recht bij geschillen

 

1. In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.

2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder.

 

Op de hoogte blijven

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van interessante workshops of lezingen en krijg je regelmatig tips over gezondheid en vitaliteit. Je kunt je op ieder moment weer afmelden.
Bekijk de laatste nieuwsbrief >